Hosting de botigues online a mida, amb personalització i assessorament SEO i de seguretat, per millorar el posicionament de pàgines a la Roca del Vallès

En parlar d’allotjament web, per norma el servei s’enfoca des de dues perspectives molt diferents;

1. És un servei en el que habitualment l’usuari es pot fer algunes tasques des de la seva àrea d’administració, però normalment, en el dia a dia les acaba realitzant el departament de suport tècnic. Es tracta d’un servei que té com a objectiu el funcionament correcte de l’allotjament, però si a l’usuari li cal que es faci alguna adaptació especial, habitualment se li denegui.

2. La segona possibilitat és a les antípodes de la primera. El proveïdor es limita a facilitar un espai, uns recursos, i de vegades uns manuals. I amb això el client ja pot desenvolupar el seu projecte. Aquesta opció té avantatges molt evidents; El preu és el primer. Però l’inconvenient principal també es veu a venir de lluny, perquè el suport tècnic és pràcticament inexistent o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo “ASAP!”, i sense ajuda, ni la seguretat que dóna tenir algú que indiqui el motiu i la solució de la incidència.


Com és l’allotjament de pàgines web i botigues on-line que us proposem per la vostra empresa?

Els paquets d’allotjament de pàgines web i botigues online que s’ofereixen a ServeisTic, van més enllà de les opcions més freqüents, perquè no només permeten els usuaris es gestionin tots els recursos possibles, i si ho volen ens podem encarregar d’aplicar qualsevol modificació que sol·licitin, o bé explicar als usuaris que ho sol·licitin com poden fer allò que el calgui. En cas que no resulti possible, en funció del seu nivell de coneixements tècnics. A més, en els plans de hosting de pàgines web i botigues on-line s’hi inclouen serveis molt útils per maximitzar l’aprofitament de les iniciatives, consistents en la personalització del servei de hosting per incrementar la visibilitat del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina web o botiga on-line:

1. A ServeisTic, el client disposa d‘àrea privada per administrar els serveis i productes que té a la seva disposició. Podent donar d’alta, pagar, renovar, cancel·lar, i en definitiva, administrar totes les prestacions del servei d’allotjament de pàgines web i botigues online que hagi donat d’alta, ja sigui per Internet, o per telèfon. Sense haver de demanar que cap tècnic faci cap de les actuacions que habitualment es fan des de l’àrea privada. Tot i que si no vol administrar personalment els seus serveis, les adaptacions se li poden realitzar des del departament tècnic.

2. Un altre dels aspectes que destaquen del servei d’allotjament que s’ofereix a ServeisTic, és la predisposició a ajudar els nostres clients, a administrar els seus dominis. Si el nostre client prefereix gestionar directament els dominis del seu hosting, i sempre i quan prèviament tingui uns coneixements previs mínims, des del departament tècnic l’ajudarem, explicant-li com fer cadascuna de les actualitzacions. I en cas que faci falta, fins i tot li podrem explicar com fer-les des de seva pròpia pantalla, amb un programa d’escriptori remot.

3. Però, el que fa que el servei d’allotjament de pàgines, i botigues de ServeisTic, esdevingui realment poc habitual, és la personalització de les característiques del servei de hosting web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines, o botigues on-line dels usuaris. Les personalitzacions que s’apliquen ajuden que la pàgina web o botiga online obtingui un millor posicionament als resultats de cerca a Google. I, si el client ho sol·licita (i ens facilita l’accés a l’administració de la seva pàgina o botiga online, podrem estudiar els complements que hi han instal·lat, i proposar-li adaptacions per millorar el posicionament, que no es poden realitzar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la programació de la pàgina web o botiga on-line.

L’adaptació del servei de hosting, es du a terme a partir de les configuracions inicials del servidor en que s’allotjaran els dominis contractats, i que són les següents:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, millor velocitat d’accés i enviament de dades més ràpid que els sistemes HDD i SSD estàndard utilitzats per la majoria de serveis d’allotjament. Permet que les pàgines web o botigues on-line carreguin molt abans.

2. Anàlisis periòdics amb Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per identificar i eliminar qualsevol malware del servidor immediatament.

3. filtratge de correus amb SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per garantir que els emissors dels missatges rebuts són els que apareixem a les capçaleres, i així evitar una part important del spam.. Utilització de filtres per assegurar l‘autenticitat dels remitents dels missatges de correu electrònic (ja siguin enviats com rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus fraudulents.

4. Revisió mensual per verificar que al domini de l’usuari no hi ha redireccions de il·lícites.

5. Còpies Backup de seguretat programades set durant la darrera setmana, una cada 15 dies, i els darrers mesos.

6. Activar SSL, si el client ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines o botigues on-line. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Panell de control CWP. Tot i això, si el client prefereix un altre panell d’administració, només cal que ho indiqui, i se li facilitarà la proposta corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Diàriament es revisen els correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé incidències de comunicació). En cas de detectar alguna incidència, es verifiquen les dades i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els missatges, o trucar al destinatari per tal que li faciliti una bústia operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar i solucionar la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la pàgina web o botiga del projecte es carregui amb més agilitat des de tot el món.

11. Diverses hores de suport tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a la Roca del Vallès:

Administració de servidors dedicats i VPS a la Roca del Vallès:

Hi ha usuaris que tenen diverses pàgines amb diferents dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, crear bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a la Roca del Vallès:

Una altra de les tasques que podem realitzar per als nostres clients de mantenir plugins i programació de pàgines web WordPress al dia, així es garanteixen uns nivells de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, aquestes activitats es poden limitar a l’enviament de spam des de la pàgina web afectada, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a la Roca del Vallès:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i posicionament orgànic tant de pàgines web com de botigues virtuals. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem desenvolupar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga online. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori les posicions als cercadors. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que se n’ocupi el seu dissenyador de confiança. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a la Roca del Vallès:

Registre de dominis amb whois i panell de control per administrar els contactes, registrar dominis i efectuar les actualitzacions. En cas que el client tingui qualsevol inconvenient, des del suport tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. D’altra banda, si el client prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a la Roca del Vallès:

Addicionamement als serveis descrits en aquest espai. A ServeisTic també es poden contractar diversos paquets de hosting de pàgines, que semple incorporen un panell de control per administrar els serveis . Tots ells amb un complement molt interessant, aquest complement Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai de hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Entre les personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de navegació

Més informació:


× +info?