Hosting de pàgines web SEO adaptat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Perafita

Les empreses d’allotjament de pàgines, fonamentalment limiten els serveis a dues opcions molt diferents;

1. Basant el servei en fer-se càrrec de pràcticament totes les tasques que necessita el client, al que se li permet administrar alguns serveis, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i poca cosa més, perquè qui contracta aquests serveis el més habitual és que no vulgui fer-se càrrec de l’administració del seu domini, i per estalviar-se ensurts prefereix que se’n faci càrrec el seu proveïdor.

2. A l’altre extrem, els proveïdors d’allotjament ofereixen serveis que es basen al 100% en el desplegament de mitjans tecnològics. En aquest tipus d‘allotjament el client contracta els serveis l’allotjament web per Internet, i es pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu allotjament de pàgines. Es tracta d’una opció molt més ràpida i pràctica per aplicar qualsevol modificació als serveis d’allotjament web contractats, però cal que el client tingui els coneixements tècnics indispensables per tal que els serveis contractats funcionin de manera permanent sense necessitar un assessorament tècnic extern del que no disposen, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Quin servei de hosting de pàgines web i botigues online que pot oferir ServeisTic per al vostre negoci?

A ServeisTic tenim un enfocament particular dels serveis d’allotjament de pàgines web i botigues online, i per aquest motiu, oferim la màxima llibertat possible als nostres usuaris, alhora que estem atents a la seguretat, i l’èxit del seu projecte. Aquest valor afegit, consisteix en la personalització dels espais d’allotjament, a les necessitats dela pàgina, per tal que tingui més oportunitats d’èxit, pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, assessorant el millor possible a cada consulta:

1. A ServeisTic, l’usuari disposa d’àrea d’administració des d’on pot gestionar els serveis i productes que té a la seva disposició. Podent donar d’alta, fer el pagament, gestionar les renovacions, donar de baixa, i en definitiva, administrar tots els serveis del servei d’allotjament de pàgines web i botigues on-line que hagi donat d’alta, ja sigui per Internet, o per telèfon. I d’aquesta manera cuidar-se de totes les adaptacions que es realitzen des del panell de control del client. Tot i que si ho prefereix, les modificacions se li faran des del suport tècnic.

2. Un altre dels aspectes que destaquen del servei d’allotjament que s’ofereix a ServeisTic, és que volem ajudar els nostres clients, per tal que es puguin administrar els seus serveis. En cas que el nostre client prefereix administrar directament els dominis del seu allotjament, i sempre i quan tingui les nocions tècniques indispensables, des del departament tècnic el podrem ajudar, explicant-li els diferents processos de les accions que vulgui fer. I en cas que calgui, fins i tot li podrem facilitar aquesta formació des de la pantalla del seu pc amb un programa d’escriptori remot.

3. Però, el que fa que el servei de hosting de pàgines, i botigues virtuals de ServeisTic, sigui realment inusual, és l’adaptació de les característiques del servei de hosting web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines web, o botigues virtuals dels usuaris. Aquestes adaptacions converteixen el servei d’allotjament de pàgines web en un servei SEO, perquè faciliten que la pàgina web o botiga virtual obtingui un millor posicionament als resultats de cerca a Google. I, si l’usuari ho sol·licita (i ens permet accedir a l’administració de la seva pàgina o botiga on-line, podrem revisar els plugins que utilitza, i proposar-li millores que no es poden realitzar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la programació de la pàgina o botiga on-line.

La personalització del servei de hosting, es realitza sobre les característiques inicials del servidor en que s’allotgen els dominis de l’usuari, i que són les següents:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, que garanteixen la màxima velocitat d’accés i enviament d’informació més ràpid que els sistemes HDD i SSD estàndard utilitzats per la majoria de serveis de hosting. Permet que les pàgines o botigues on-line carreguin molt abans.

2. Anàlisis periòdics amb Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per identificar i neutralitzar qualsevol infecció del servidor immediatament.

3. Filtrat SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per tenir la seguretat que el remitent de cada correu és el declarat, i així evitar una part important del spam.. Utilització de filtres per certificar l‘autenticitat dels remitents dels missatges (ja siguin enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus fraudulents.

4. Revisar mensualment per certificar que al domini del client no hi ha redireccions de fraudulentes.

5. Còpies de seguretat diàries (7), quinzenals (2) i mensuals (3).

6. Activació de SSL, si l’usuari ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. A ServeisTic confiem en el panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si l’usuari vol utilitzar un altre panell de control, caldrà que ho indiqui, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Revisió diària de correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (bústies mal escrites, o bé errors de comunicació). En cas de que hi hagi que hi hagi algun missatge retingut, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els correus, o trucar al destinatari per tal que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari i així esbrinar i resoldre la incidència.

9. Mitigació d’ atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis de hosting, per aconseguir que la web o botiga on-line del projecte respongui més ràpidament des de qualsevol lloc del món.

11. Hores de suport tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Perafita:

Administració de servidors dedicats i VPS a Perafita:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar una quantitat de dominis considerable, ja siguin propis o d’altres empreses. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que sigui el departament tècnic qui li faci les modificacions requerides, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Perafita:

A més de l’allotjament, i registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres possibilitats encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Perafita:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. En cas que el client ho vulgui, podem desenvolupar una anàlisi de la seva web. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar les posicions als resultats de cerca dels cercadors. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que se n’ocupi el seu col·laborador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Perafita:

Servei de registre de dominis amb panell de control per registrar i gestionar les dades dels dominis amb total llibertat. En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del servei tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només només ha de completar un formulari de contacte en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Perafita:

Com a complement als serveis descrits en aquest apartat. A ServeisTic també oferim diversos plans de hosting de de dominis i pàgines web, tots ells inclouen un backoffice per administrar els serveis . En tots els plans de allotjaments s’hi inclou un extra que els fa molt especials, aquest extra En cas que el client ho consideri oportú, adaptem el seu allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Aquesta adaptació dels espais, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, també compressió de fitxers i imatges per millorar la càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?