Allotjament de projectes web a mida, amb personalització i acompanyament SEO i de seguretat, per millorar el posicionament de pàgines a Sant Antoni de Vilamajor

Les empreses d’allotjament de pàgines, fonamentalment enfoquen els serveis a dues ofertes molt diferents;

1. En aquest servei habitualment l’usuari es pot fer tasques des de la seva àrea de control, però normalment, en el dia a dia les acaba realitzant el departament de suport tècnic. En tot cas es tracta d’un servei que té com a objectiu el funcionament de l’allotjament, però si al client li cal fer alguna adaptació especial, habitualment se li denegui.

2. La segona possibilitat és l’oposada. El proveïdor es limita a facilitar unes eines. I a partir d’aquí l’usuari s’ha d’espavilar. Aquesta opció té avantatges molt evidents; El preu és el primer. Però l’inconvenient principal també és molt evident, perquè el suport tècnic és molt limitat o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo “ASAP!”, i sense ajuda, ni la seguretat que dóna tenir algú que indiqui el motiu i la solució de la incidència.


Quin servei de hosting de pàgines i botigues online que us proposa ServeisTic per la vostra iniciativa?

A ServeisTic treballem amb un enfocament particular de com oferir els serveis d’allotjament de pàgines i botigues online, i per aquest motiu, oferim la màxima llibertat als usuaris, però alhora també estem atents a la seguretat, i l’èxit del seu projecte. Aquest valor afegit, consisteix en l’adaptació dels espais d’allotjament, a les caracterítiques del projecte, per tal que tingui més oportunitats d’èxit, com a mínim pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, assessorant el millor possible a cada consulta:

1. Tots els serveis d’allotjament de pàgines web, botigues online i administració de dominis oferts per ServeisTic es poden administrar des de l’àrea d’administració. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres usuaris intenta fer els possibles per donar la millor resposta possible a totes les tipologies d’usuaris, i per aquest motiu, en cas que l’usuari ho prefereixi, només ha d’explicar-nos què li fa falta, i farem per ell les tasques que requereixi.

2. Un altre aspecte destacat del servei de hosting de ServeisTic, és que volem ajudar els nostres clients, per tal que es puguin administrar els seus allotjaments. Si el nostre client prefereix administrar directament els dominis del seu hosting, i sempre i quan tingui les nocions tècniques mínimes, des del departament tècnic l’ajudarem, explicant-li els diferents processos de les accions que vulgui realitzar. I en cas que faci falta, fins i tot li podrem facilitar aquesta formació des de seva pròpia pantalla, utilitzant l’escriptori remot.

3. Poder disposar d’assistència tècnica, i que el servei de hosting s’adapti, són característiques el converteixen en molt més fàcil, i agradable d’administrar per part del responsable. Però el veritable compromís de ServeisTic és ser una peça valuosa en l’èxit dels projectes als que donem servei. Per aquest motiu, ens preocupem especialment de que el hosting s’adapti a les necessitats de la pàgina o botiga on-line, en les característiques SEO, i de seguretat. Són diversos aspectes variables en funció del projecte, de manera que és indispensable implementar algunes modificacions a tots i cadascun dels hostings per satisfer-les al màxim.

L’adaptació del servei de hosting, es realitza a partir de les especificacions inicials del servidor en que s’allotjaran els dominis de l’usuari, i que són les detallades a continuació:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, que garanteixen la màxima rapidesa d’accés i enviament d’informació més ràpid que els sistemes HDD i SSD habituals utilitzats per la majoria de serveis de hosting. Permet que les pàgines o botigues on-line carreguin molt abans.

2. Protecció en temps real amb Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per identificar i eliminar qualsevol malware del servidor immediatament.

3. Anàlisi de correus entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cadascun dels dominis, per rebre i enviar només correus procedents de l’emissor declarat a les capçaleres. Configuració de filtres per certificar l‘autenticitat dels remitents dels missatges (tant enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus fraudulents.

4. Certificació periòdica de reenviaments de missatges fraudulents, per evitar que missatges amb contingut confidencial (generalment factures, pressupostos…) arribin a persones diferents dels destinataris, per utilitzar-los de manera fraudulenta.

5. Còpies de seguretat diàries (7), quinzenals (2) i mensuals .

6. Activació de SSL, si el client ho vol, li instal·lem. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si el client vol utilitzar un altre panell d’administració, només cal que ho indiqui, i se li facilitarà la proposta corresponent a la personalització.

8. Diàriament es revisen els correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé incidències de comunicació). En cas de detectar que hi hagi algun correu retingut, es verifiquen les dades i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els missatges, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar i resoldre la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis de hosting, per aconseguir que la pàgina web o botiga online del projecte es mostri més ràpidament des de tot el món.

11. Hores de suport tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Sant Antoni de Vilamajor:

Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Antoni de Vilamajor:

Hi ha clients que tenen múltiples pàgines web amb diferents dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé dels seus clients. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Antoni de Vilamajor:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina web per activitats il·lícites, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres possibilitats pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Antoni de Vilamajor:

L’any 2005 vam començar a posicionar pàgines a Google. En cas que el client ho vulgui, podem facilitar una anàlisi de la seva pàgina web. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions adequades per millorar-ne el posicionament. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que se n’ocupi el seu dissenyador de pàgines web de confiança. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en el possible.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Antoni de Vilamajor:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per registrar i administrar els dominis contractats amb total llibertat. En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Per contra, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Antoni de Vilamajor:

El servei que oferim al client però es completa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic també es poden contractar diversos paquets de hosting de pàgines, que igualment permeten una gestió completa dels recursos. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest complement En cas que el client ho consideri oportú, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai d’allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el SEO. Entre aquestes personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que estan descrites als apartats d’allotjament web i servidors.

Més informació:


× +info?