Servei de hosting de projectes on-line a Santa Maria de Palautordera. SEO amb adaptacions a les necessitats de cada usuari, suport, assistència i assessorament tècnic per posicionar les pàgines, i millorar-ne la seguretat.

Les empreses d’allotjament de pàgines web, habitualment enfoquen els serveis a dues opcions molt diferents;

1. En aquest servei habitualment l’usuari es pot fer algunes tasques des del panell d’administració, però normalment, la major part se n’acaba fent càrrec el departament tècnic. En tot cas es tracta d’un servei que té com a objectiu el funcionament dels serveis del servidor, però si al client li cal fer alguna adaptació especial, habitualment se li denegui.

2. A l’altre extrem, els proveïdors d’allotjament ofereixen un servei basat al 100% en el desplegament de mitjans tecnològics. El client contracta els serveis l’allotjament web per Internet, i es pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu paquet d’allotjament web. Aquesta és una opció molt més ràpida i eficient per aplicar qualsevol modificació als serveis de hosting de pàgines contractats, però cal que el client disposi dels coneixements o de la persona adequada per tal que els serveis contractats funcionin sense necessitar un suport tècnic extern que no està disponible, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Quin servei d’allotjament de pàgines i botigues on-line que us proposem per la vostra entitat?

Els plans d’allotjament de pàgines i botigues online que es poden contractar a ServeisTic, van més enllà de les opcions habituals, perquè a més de permetre que els clients es gestionin tots els serveis contractats possibles, i si ho volen ens podem encarregar de qualsevol modificació que requereixin, o bé indicar als usuaris que ho demanin com poden fer allò que els faci falta. Sempre i quan no sigui possible, en funció del seu nivell tècnic. A més, en els paquets d’allotjament de pàgines i botigues online s’hi inclouen diversos serveis de valor afegit, consistents en l‘adaptació del servei d’allotjament per incrementar les oportunitats d’èxit del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina o botiga on-line:

1. A ServeisTic, l’usuari disposa d’un panell d‘administració des d’on pot administrar els serveis i productes contractats. Podent contractar, fer el pagament, renovar, cancel·lar, i en definitiva, administrar tot el relacionat amb el servei de hosting de pàgines i botigues on-line que hagi contractat, ja sigui personalment, o per telèfon. I d’aquesta manera administrar totes les adaptacions que es realitzen des de l’àrea d’usuari. Tot i que si n’és més partidari, les modificacions se li faran des del departament tècnic.

2. L’usuari de ServeisTic a més, disposa del suport i la col·laboració tècnica que pugui necessitar, per qualsevol modificació del servei per la que li calgui ajuda, i si ho prefereix, tambe ens podem fer càrrec d’aquestes tasques, que inclouen l’activació d’adreces, (i si cal, un cop creades les podem configurar remotament als seus ordinadors mitjançant connexió amb escriptori remot), també ens podem fer càrrec de migrar de pàgines web, i botigues virtuals, cap al nostre servei d’allotjament web, a més de (és necessari editar els registres DNS, o fins i tot podem fer-nos càrrec de la mediació amb l’actual proveïdor, de manera que es pugui oblidar de tot el procés de migració del domini fins que s’hagi acabat.

3. Tot i que la llibertat, i l’assistència tècnica són molt útils, el que fa que el servei d’allotjament de pàgines web, i botigues on-line de ServeisTic, sigui realment especial, és l’adaptació de les característiques del servei de hosting web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines web, o botigues virtuals dels clients. Aquestes adaptacions converteixen el servei de hosting de pàgines web en un servei SEO, perquè ajuden que la pàgina web o botiga virtual millori el posicionament als resultats dels cercadors. I, si l’usuari ho sol·licita (i ens facilita l’accés a l’administració de la seva pàgina o botiga virtual, podrem estudiar els complements que hi han instal·lat, i proposar-li adaptacions per millorar el posicionament, que no es poden aplicar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la pròpia pàgina o botiga.

L’adaptació del servei d’allotjament, s’efectua sobre les configuracions inicials del servidor en que s’allotjaran els dominis de l’usuari, i que són les detallades a continuació:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, que garanteixen la màxima velocitat d’accés i enviament de dades més ràpid que els sistemes HDD i SSD habituals utilitzats per la majoria de serveis d’allotjament. Permet que les pàgines o botigues on-line carreguin molt abans.

2. Escut permanent amb la combinació Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per identificar i neutralitzar qualsevol amenaça del servidor immediatament.

3. filtratge de correus amb SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per tenir la seguretat que el remitent de cada correu és el que s’indica, i així evitar una part important del spam.. Configuració de sistemes de filtrat de correus per garantir la legitimitat dels remitents dels correus (tant enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus de suplantació d’identitat.

4. Revisió mensual per verificar que al domini del client no hi ha redireccions de correu il·lícites.

5. Backup remot amb còpies mensuals, còpies quinzenals, i 7 diàries.

6. Certificat de seguretat SSL disponible, si el client ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si l’usuari vol utilitzar un altre panell de control, només cal que ho indiqui, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé incidències de comunicació). Si es detecta correus retinguts, es verifiquen les dades i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar i solucionar la incidència.

9. Alleujar atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la pàgina web o botiga del projecte es pugui consultar amb més agilitat des de tot el món.

11. Hores de suport tècnic incloses en la contractació i renovació anual dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Santa Maria de Palautordera:

Administració de servidors dedicats i VPS a Santa Maria de Palautordera:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar un nombre de dominis considerable, ja siguin propis o de terceres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, crear bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Santa Maria de Palautordera:

A més de l’allotjament, i registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina web per qualsevol activitat il·lícita, aquestes activitats es poden limitar a l’enviament de spam utilitzant la pàgina web afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Santa Maria de Palautordera:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. Per aquest motiu, si, li podem preparar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als resultats de cerca dels cercadors. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que se n’ocupi el seu col·laborador de confiança. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Santa Maria de Palautordera:

Registrar dominis amb àrea d’administració per gestionar tots els registres des d’un sol espai. En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari, i l’ajudem per tal que pugui registrar dominis i utilitzar-los. Però si prefereix que li registrem els dominis, només només ha de completar un formulari en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Santa Maria de Palautordera:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic també oferim diversos plans d’allotjament de pàgines web, tots ells inclouen una àrea privada per gestionar els serveis contractats. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest complement Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai de hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Entre aquestes personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de navegació

Més informació:


× +info?