Allotjament de botigues online SEO adaptat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Tona

En parlar d’allotjament de pàgines web, habitualment el servei es planteja des de dues vessants molt diferents;

1. És un servei en el que habitualment l’usuari es pot fer tasques des de la seva àrea d’administració, però normalment, en el dia a dia les acaba realitzant el departament de suport tècnic. Es tracta d’un servei que té com a objectiu el funcionament de l’allotjament, però si al client li cal que es faci alguna adaptació especial, habitualment se li denegui.

2. A l’altre extrem, hi trobem proveïdors de serveis hosting que ofereixen un servei basat al 100% en el desplegament de mitjans tecnològics. El client contracta l’allotjament web per Internet, i pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu paquet d’allotjament de pàgines. Aquesta és una opció molt més ràpida i eficient quan s’ha d’aplicar qualsevol modificació als serveis d’allotjament de pàgines contractats, però cal que el client disposi dels coneixements o de la persona adequada per tal que els allotjaments i dominis funcionin adequadament sense necessitar un suport tècnic extern que no està disponible, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Quin servei de hosting de pàgines web i botigues online que proposem per la vostra entitat?

A ServeisTic ens basem en un enfocament diferent dels serveis d’allotjament de pàgines web i botigues online, i per aquest motiu, oferim la màxima llibertat als usuaris, però alhora també estem atents a la seguretat, i l’èxit dels seus projectes. Aquest valor afegit, consisteix en la personalització dels espais d’allotjament, a les necessitats dela iniciativa, per tal de donar-li, com a mínim pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, assessorant el millor possible a cada consulta:

1. A ServeisTic, l’usuari disposa d’àrea d’administració per administrar els serveis i productes que té a la seva disposició. Podent donar d’alta, pagar, renovar, donar de baixa, i en definitiva, administrar tot el relacionat amb el pla de hosting de pàgines web i botigues virtuals que hagi contractat, ja sigui per Internet, o per telèfon. I d’aquesta manera cuidar-se de totes les adaptacions que habitualment es fan des de l’àrea d’usuari. Però si no vol administrar personalment els seus serveis, les modificacions se li poden realitzar des del departament tècnic.

2. Un altre aspecte destacat del servei d’allotjament de ServeisTic, és que volem ajudar els nostres clients, a administrar els seus allotjaments. Si el nostre client prefereix administrar directament els dominis del seu allotjament, i sempre i quan tingui les nocions tècniques indispensables, des del departament tècnic l’ajudarem, explicant-li els diferents processos de les accions que vulgui fer. I en cas que calgui, fins i tot li podrem facilitar aquesta formació des de la pantalla del seu pc amb un programa d’escriptori remot.

3. Poder disposar d’assistència tècnica, i que el servei de hosting s’adapti, són aspectes el converteixen en molt més fàcil, i agradable d’administrar per part del’administrador. Però el veritable objectiu de ServeisTic és ser una peça valuosa en l’èxit dels projectes en que participem amb el servei de hosting. Per aquest motiu, ens preocupem especialment de que el hosting s’adapti a les necessitats de la pàgina web o botiga online, en les característiques SEO, i de seguretat. Són diversos aspectes variables en funció de la pàgina web o botiga online, de manera que és necessari aplicar algunes adaptacions a tots i cadascun dels allotjaments per satisfer-les al màxim.

A aquestes adaptacions dels serveis de hosting de dominis per pàgines web o botigues, cal afegir-hi les característiques i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Discs durs M.2 NVMe, les dades es consulten amb més agilitat (millorant el posicionament de les pàgines als cercadors).

2. Antispam, antivirus, antirootkit; ClamAV, SpamAssassin, rkhunter, anàlisi en temps real, i utilitats d’escaneig del sistema que, s’executen periòdicament per detectar la presència de software maliciós.

3. Filtre de correus entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cadascun dels dominis, per impedir la recepció i l’enviament de correus fraudulents. Configuració de filtres per certificar l‘autenticitat dels remitents dels missatges de correu electrònic (ja siguin enviats com rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus fraudulents.

4. Revisió mensual per verificar que al domini del client no hi ha redireccions de il·lícites.

5. Backup amb 3 còpies mensuals, 2 còpies quinzenals, i 7 diàries.

6. Activar SSL, si el client ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració de la pàgina o botiga virtual . S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HSTS.

7. Panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si el client prefereix un altre panell de control, només cal que ho indiqui, i se li facilitarà la proposta corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé problemes de comunicació). Si es detecta missatges retinguts, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui reenviar els missatges, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Resistència a atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclosa als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la pàgina o botiga del projecte es carregui més ràpidament des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de suport tècnic incloses en la contractació i renovació anual dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Tona:

Administració de servidors dedicats i VPS a Tona:

Hi ha usuaris que tenen múltiples pàgines amb diversos dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Tona:

A més del hosting de pàgines, i registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que impedeixen que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, aquestes activitats en el millor de casos es limiten a l’enviament de spam utilitzant la pàgina web afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Tona:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. En cas que el client ho vulgui, podem facilitar una anàlisi de la seva web. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions més apropiades per millorar el posicionament. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que les faci el seu dissenyador de pàgines web de confiança. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Tona:

Registrar dominis amb àrea d’administració per administrar els registres des d‘una sola àrea privada. En cas de qualsevol problema, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari, i l’ajudem per tal que pugui registrar els seus dominis i utilitzar-los. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Tona:

El servei que oferim al client però es completa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic també oferim diversos paquets de hosting de de dominis i pàgines web, tots ells inclouen una àrea privada per administrar els serveis . Tots ells amb un complement molt interessant, aquest complement En cas que el client ho consideri oportú, adaptem el seu allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el posicionament. La personalització dels hostings, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, així com activar la compressió de d’elements estàtics, i altres adaptacions, que estan explicades als apartats de hosting de pàgines web i administració de servidors i VPS.

Més informació:


× +info?