Servei de hosting de pàgines a Capellades. SEO amb adaptacions a les necessitats de cada client, suport, assistència i acompanyament tècnic per posicionar les pàgines web, i millorar-ne la seguretat.

En parlar d’allotjament de pàgines, per norma el servei s’enfoca des de dues perspectives molt diferents;

1. En aquest servei habitualment l’usuari es pot fer tasques des del panell d’administració, però normalment, la major part les acaba realitzant el departament tècnic. En tot cas es tracta d’un servei que es limita a garantir el funcionament dels serveis del servidor, però si al client li cal fer alguna adaptació especial, el més normal és que se li denegui.

2. A l’altre extrem, hi trobem proveïdors de serveis hosting que ofereixen serveis que es basen al 100% en el desplegament de mitjans tecnològics. En aquest tipus d‘allotjament el client contracta els serveis l’allotjament de pàgines per Internet, i pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu paquet d’allotjament web. Es tracta d’una opció molt més ràpida i pràctica per aplicar qualsevol modificació als serveis de hosting web contractats, però cal que el client disposi dels coneixements o de la persona adequada per tal que els allotjaments i dominis funcionin correctament sense necessitar un assessorament tècnic extern que no està disponible, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Quin servei d’allotjament de pàgines web i botigues online que us proposa ServeisTic per al vostre projecte?

A ServeisTic, el servei d’allotjament de pàgines web i botigues on-line és compatible amb les dues possibilitats, a més incorpora alguns elements de valor afegit, que el fan especialment interessant, i milloren la utilitat de la seva pàgina web o botiga online:

1. Els serveis contractats es gestionen des d’un panell de control, des d’on l’usuari els pot administrar de manera totalment independent. Des d’aquesta àrea el client pot fer tot allò que li calgui amb tots els serveis que que li utilitzi de ServeisTic. Per contra si l’usuari no vol entrar a cap pàgina per administrar els serveis, en lloc de fer-se les tasques des de l’àrea privada només ha de contactar amb nosaltres per telèfon, ens pot enviar un formulari o bé un email, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes modificacions.

2. D’altra banda, si l’usuari es vol fer càrrec ell mateix d’algun dels treballs de gestió del seu allotjament, però no té prou seguretat per fer-ho. En cas que el client tingui base a nivell tècnic prèvia, com per assimilar fàcilment la formació per realitzar aquest tipus de tasques amb garanties, i la vol fer. Des de suport tècnic l’ajudarem. Tant si vol administrar el seus serveis de hosting, com si necessita configurar les adreces de correu al seu ordinador. Amb aquesta finalitat, podem ajudar-lo utilitzant programes d’escriptori remot, que se li podrà explicar el que s’ha de fer veient-ho a la seva pantalla.

3. Gestionar el servei de hosting amb assistència, i que aquest servei s’adapti a les preferències de l’usuari, són aspectes que fan que sigui molt més adequat per la pràctica totalitat dels usuaris. Però el veritable objectiu de ServeisTic és ser una part important en l’èxit dels projectes als que donem servei. Per aquest motiu, vetllem especialment de que l’allotjament s’adapti a les necessitats de la pàgina o botiga on-line, en el referent a SEO, i de seguretat. Es tracta d’aspectes variables en funció del projecte, i per tant és necessari implementar algunes modificacions a tots i cadascun dels hostings per tal que en treguin el màxim profit.

La personalització del servei d’allotjament, s’implementa sobre les configuracions inicials de l’espai en que s’allotgen els dominis contractats, i que són les detallades a continuació:

1. Discs durs M.2 NVMe, la informació s’entreguen amb més agilitat (facilitant la millora del posicionament de les pàgines a Google).

2. Anàlisis periòdics amb la combinació Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per detectar i neutralitzar qualsevol amenaça del servidor immediatament.

3. Filtrat SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per garantir que els remitents dels correus rebuts són els declarats a les capçaleres, evitant la major part del spam… Utilització de sistemes de filtrat de missatges per garantir l‘autenticitat dels remitents dels missatges (ja siguin enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus de suplantació d’identitat.

4. Verificació mensual de reenviaments de correu fraudulents, per evitar que correus amb contingut confidencial (generalment factures, pressupostos…) puguin arribar a persones diferents dels seus destinataris, per de donar-hi un ús fraudulent.

5. Còpies de seguretat diàries (7), quinzenals (2) i mensuals .

6. Activació de SSL, si l’usuari ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. Panell de control CWP Control Web Panel. Si el client vol utilitzar un altre panell d’administració, només cal que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé incidències de comunicació). Si es detecta que hi hagi algun missatge retingut, es verifiquen les dades i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o trucar al destinatari per tal que li faciliti una bústia activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar i solucionar la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la pàgina o botiga virtual del projecte es carregui amb més agilitat des de tot el món.

11. Hores de suport tècnic incloses en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Capellades:

Administració de servidors dedicats i VPS a Capellades:

Hi ha usuaris que tenen múltiples pàgines web amb diferents dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, crear bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Capellades:

A ServeisTic, ens podem cuidar de mantenir complements i programació web WordPress al dia, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, aquest tipus de pràctiques en el millor de casos es limiten a enviar spam utilitzant la pàgina web afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Capellades:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i posicionament orgànic tant de web com de botigues on-line. De manera que, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I atenent als resultats, li proposarem les solucions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que li faci. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Capellades:

Registrar dominis amb àrea d’administració per gestionar tots els registres des d’un sol espai. En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari, i l’ajudem per tal que pugui registrar els seus dominis i utilitzar-los. D’altra banda, si el client prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Capellades:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic també oferim diversos plans d’allotjament de de dominis i pàgines web, que igualment permeten una administració completa dels recursos contractats. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit es basa en aplicar algunes personalitzacions al seu pla d’allotjament per adaptar-lo a la programació de la seva pàgina web o botiga online per fer-la més segura i millorar-ne les característiques SEO. Entre aquestes adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, alhora que activar la compressió de d’elements estàtics, i altres adaptacions, que estan descrites a les pantalles de hosting de pàgines i administració de servidors i VPS.

Més informació:


× +info?