Servei de hosting de botigues online a Polinyà. SEO amb adaptacions a les necessitats de cada client, suport, assistència i acompanyament tècnic per posicionar millor les pàgines web, i millorar-ne la seguretat.

Els proveïdors de hosting de pàgines web, bàsicament enfoquen els serveis a dues filosofies de servei molt diferents;

1. És un servei que es basa en ocupar-se de pràcticament totes les actualitzacions que necessita el client, al que se li permet controlar alguns elements mo crítics del servidor, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i en realitat poca cosa més, perquè qui contracta aquests serveis el més habitual és que no vulgui preocupar-se de l’administració del seu domini, i per estalviar-se ensurts renuncia a aquesta responsabilitat per tal que ho faci el seu proveïdor.

2. A l’altre extrem, hi trobem proveïdors de serveis hosting que ofereixen un servei basat al 100% en el desplegament de mitjans tecnològics. En aquest tipus de hosting el client contracta els serveis de hosting web per Internet, i es pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu allotjament de pàgines web. Aquesta és una opció molt més àgil i pràctica per aplicar qualsevol modificació als serveis d’allotjament de pàgines contractats, però cal que el client disposi dels coneixements tècnics indispensables per tal que els serveis contractats funcionin de manera permanent sense necessitar un assessorament tècnic extern que no està disponible, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Quin servei d’allotjament de pàgines web i botigues virtuals que proposem des de ServeisTic per la vostra iniciativa?

A ServeisTic treballem amb un enfocament particular dels serveis de hosting de pàgines i botigues on-line, i per aquest motiu, oferim la màxima llibertat possible als usuaris, però alhora també vetllem per la seguretat, i l’èxit del seu projecte. El que ens diferencia dels serveis d’allotjament que es poden contractar habitualment, és que personalitzem els espais d’allotjament, a les necessitats dela iniciativa, per tal que tingui més oportunitats d’èxit, pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, amb el suport i assessorament més adequat a cada consulta:

1. A ServeisTic, el client disposa d‘àrea privada per gestionar els serveis i productes que té a la seva disposició. Podent contractar, fer el pagament, renovar, cancel·lar, i en definitiva, administrar tot el relacionat amb el servei de hosting de pàgines i botigues virtuals que hagi donat d’alta, ja sigui personalment, o per telèfon. I d’aquesta manera administrar totes les modificacions que es poden realitzar des de l’àrea d’usuari. Tot i que si ho prefereix, les modificacions se li faran des del departament tècnic.

2. D’altra banda, si l’usuari es vol responsabilitzar ell mateix d’algun aspecte de gestió del seu allotjament, però no té prou seguretat per fer-ho. En cas que el client tingui la suficient formació tècnica prèvia, com per assimilar sense haver de dedicar massa temps la formació per dur a terme aquestes tasques amb garanties, i la vol fer. Des de suport tècnic l’ajudarem. Tant si es tracta d’administrar serveis del seu allotjament, com si vol aprendre a configurar adreces de correu al seu pc. Amb aquesta finalitat, podem ajudar-lo utilitzant programes d’escriptori remot, de manera que permeten mostrar el procés de cada modificació del hosting a la pantalla de l’usuari que ho ha de veure.

3. La comoditat, i que el servei s’amotlli a les preferències, són característiques que milloren per la pràctica totalitat dels clients. Però l’autèntic objectiu de ServeisTic és ser una part important en l’èxit dels projectes dels nostres usuaris. Per aquest motiu, ens preocupem especialment de que el hosting s’adapti a les necessitats de la pàgina o botiga online, en el referent a SEO, i de seguretat. Són diversos aspectes variables en funció del projecte, de manera que és necessari realitzar algunes adaptacions a tots i cadascun dels hostings per tal que en treguin el màxim profit.

Els serveis de hosting tenen unes característiques predeterminades, sobre les que es duen a terme les adaptacions en funció de les necessitats del client. Aquestes característiques són les indicades a continuació:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, millor velocitat d’accés i enviament d’informació més ràpid que els sistemes HDD i SSD estàndard utilitzats per la majoria de serveis d’allotjament. Permet que les pàgines o botigues virtuals carreguin molt abans.

2. Protecció amb Amavis + rkhunter i altres. Una combinació òptima per garantir la seguretat al sistema en temps real, i amb escanejos periòdics del servidor.

3. Filtres SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per garantir que els emissors dels correus rebuts són els declarats a les capçaleres, evitant d’aquesta manera la major part del spam… Configuració de sistemes de filtrat de correus per certificar l‘autenticitat dels remitents dels missatges de correu electrònic (ja siguin enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus fraudulents.

4. Revisió mensual per verificar que al domini del client no hi ha redireccions de il·lícites.

5. Backup amb 3 còpies mensuals, còpies quinzenals, diàries.

6. Activar SSL, si el client ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HSTS.

7. A ServeisTic confiem en el panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si el client vol utilitzar un altre panell d’administració, caldrà que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé errors de comunicació). Si es detecta alguna incidència, s’estudien els motius i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar i resoldre la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclosa als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la pàgina web o botiga on-line del projecte es carregui amb més agilitat des de qualsevol lloc del món.

11. Hores de servei tècnic que s’inclouen en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Polinyà:

Administració de servidors dedicats i VPS a Polinyà:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per una quantitat de dominis considerable, ja siguin propis o d’altres empreses. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Polinyà:

A ServeisTic, ens podem cuidar consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es garanteixen uns nivells de seguretat que dificulten que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres coses pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Polinyà:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament tant de pàgines web com de botigues online. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar les posicions als cercadors. Amb els resultats i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que se n’ocupi el seu dissenyador de pàgines web de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Polinyà:

Servei de registre de dominis amb panell de control per registrar i administrar els dominis contractats amb total llibertat. En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. D’altra banda, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Polinyà:

Addicionamement als serveis que es detallen en aquest espai. A ServeisTic són especialment rellevants també els plans d’allotjament, que igualment permeten una administració completa dels serveis contractats. Tots ells amb un complement molt interessant, aquest valor afegit En cas que el client ho hi estigui interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai de hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al SEO. La personalització dels espais, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, així com activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que estan descrites als apartats de hosting de pàgines i administració de servidors i VPS.

Més informació:


× +info?