Detalls relacionats amb el servidor, la programació i els continguts, que afecten al posicionament de pàgines web, i de botigues online

Poc o molt tothom ha sentit parlar del posicionament de webs o botigues virtuals. Posicionar un projecte té un propòsit; aconseguir que la pàgina o la botiga on-line aparegui en les primeres posicions de Google, per aquelles cerques en que hi poden haver continguts de la nostra pàgina web o botiga virtual.

En aquest apartat només estudiem els aspectes interns de la pàgina o la botiga virtual, és a dir, aquells que nosaltres podem adaptar directament. El posicionament de pàgines web s’aconsegueix millorant diverses característiques diferents de la pàgina web, o la botiga on-line.

Aquests aspectes es poden treballar des de tres àmbits, que són els factors del servidor, els factors de programació, i els factors de continguts.


Alguns aspectes que afecten al posicionament de pàgines i botigues virtuals que tenen relació amb el servidor:

Els cercadors valoren la rapidesa amb que es carreguen les pantalles com una millora per l’experiència de l’usuari, i aquest és un dels principals aspectes a tenir en compte. Seria injust dir que la velocitat depèn en exclusiva del servidor, però que el servidor sigui ràpid és un requeriment indispensable pel posicionament de pàgines web.

En l’actualitat especialment tot i que no en exclusiva per terminals mòbils, que són els que més sovint tenen no tenen una òptima velocitat de connexió, un dels factors que Google valora molt, és la compressió de fitxers al servidor. Això és així per considerar que s’estalvia més temps descarregant els fitxers comprimits, que el temps necessari per descomprimir-los.

Per al posicionament de pàgines web, Google valora altres configuracions que potencialment poden accelerar la consulta de les pàgines o botigues online. I una altra de les maneres que serveix per augmentar la velocitat de navegació, és estalviar-se descarregar el màxim d’elements possible. Això s’aconsegueix conservant els elements estàtics en caché de l’ordinador durant un temps determinat.

Fer servir CDN’s per agilitzar la navegació: Una CDN (Xarxa d’Entrega de Continguts) consisteix en una xarxa de servidors repartits arreu del món, als que només s’hi emmagatzemen còpies dels elements estàtics, (principalment imatges, CSS i scripts) de pàgines web o botigues online. Serveixen per facilitar que els usuaris que es connectin a la pàgina web, puguin descarregar els fitxers des del servidor que els hi pugui servir abans, i així milloren l’experiència de l’usuari.

Activar el certificat SSL. Als servidors, hi ha certificats de seguretat, que es poden activar gratuïtament. En activar el certificat de seguretat la navegació ja no es fa sobre HTTP://, sinó sobre HTTPS:· En considerar que aquesta seguretat com una millora per l’experiència del’usuari, facilita aconseguir un millor posicionament de pàgines web.

Assegurar-se de no tenir url’s duplicades: És prioritari evitar que s’accedeixi a un mateix contingut amb i sense WWW, i amb HTTP i HTTPS a la url. Si això passa a banda d’altres inconvenients, s’indexaran diverses vegades les mateixes pantalles a Google, i la pàgina web o botiga on-line rebrà una penalització que en perjudicarà el posicionament.

Algunes característiques que afecten al SEO que tenen relació amb la programació:

La programació de la pàgina web, afecta al SEO de moltes formes, una de les principals és que per que sigui possible que a la pàgina s’hi inclogui la metainformació requerida per Google, cal preveure-ho, i preparar determinats espais. Cal que en la programació es tingui en compte que s’hauran de tractar alguns continguts concrets d’una manera determinada. Per exemple generar imatges d’una mida per mostrar-les per pantalla. Es tracta de tasques que ha de fer la programació de manera automàtica. I si no es preveuen aquestes necessitats, la pàgina web o botiga virtual, no podrà puntuar per aquests elements, que habitualment consideren bones pràctiques, com la usabilitat, o l’accessibilitat.

També cal estar al cas per evitar la duplicitat d’adreces URL, i encara més en pàgines web amb catàleg de productes o serveis, i botigues virtuals. Això es pot fer activant URL’s canòniques.

En una pàgina web, hi ha dos elements molt útils per al posicionament, que es pot comprovar molt fàcilment si hi son; el sitemap.xml que ha de contenir (o portar a) un llistat amb les adreces url de tota la pàgina web o botiga on-line, i el fitxer robots.txt. Per consultar-los, només s’ha d’escriure https://serveistic.com/sitemap.xml o bé https://serveistic.com/robots.txt, posant-hi el domini que correspongui.

Quan es programa alguna pàgina s’ha de dedicar una atenció especial per evitar els links trencats, consistents en que des de la pàgina es va a buscar un recurs; imatge, estil, script… que no és on apunta l’enllaç. En no trobar el fitxer que que ha d’executar per mostrar la pantalla, la la pàgina necessita més temps per mostrar-se, i Google considerarà que la pàgina carrega molt apoc apoc.

Un altra necessitat indispensable de les pàgines web i botigues virtuals, és que siguin responsives. És a dir, que els continguts es mostrin correctament en diferents mides de pantalla. La finalitat sempre és donar una bona experiència, tant a qui navega amb un ordinador de sobretaula, com a qui ho fa amb un dispositiu mòbil, o una tauleta.

Algunes característiques que afecten al SEO que que tenen relació amb els continguts:

Si tot el que hem explicat fins aquí s’ha tractat amb atenció, arribem a l’aspecte principal per al posicionament d’una pàgina web: Els continguts.

Per aparèixer a les cerques dels cercadors, és indispensable que entenguin d’alguna manera que la pàgina tracta del que l’usuari del cercador vol trobar. I per allò d’oferir la millor resposta possible als resultats de la cerca, primer mostra els resultats que potencialment resultaran més satisfactoris, en funció dels termes de la cerca.

Per tal d’aprofitar-los, hem de tenir present que a les pantalles hi ha determinats camps en que, igual que en un llibre, es poden indicar unes paraules clau que defineixen el fil temàtic de cadascuna d’elles. Aquests espais són; els enllaços interns dels menús de les pantalles, els títols, i la metainformació de les pantalles… Per aquests motius val la pena que en aquests camps, s’hi afegeixin paraules rellevants per a la pantalla que s’està preparant. Per tal que tingui moltes més oportunitats d’aparèixer el millor possible als cercadors.

Com a darrera recomanació s’ha de tenir en compte la longitud de text, per dos motius; El primer és que si hi ha poc text, per força hi haurà poques combinacions de paraules, de manera que en cas de posicionar una pantalla per un terme determinat, es trobarà a poques cerques. La segona és que els cercadors recomanen un mínim de 500 paraules per cada pantalla, perquè així es considera que hi ha prou quantitat d’informació com per explicar el que sigui.

ServeisTic posa 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en treballs SEO. Ja sigui en el relatiu a servidors, com de projectes web. Aquest recorregut ens permet conèixer, i aplicar amb garanties l’optimització SEO més convenient a cada projecte. Tant si les necessitats tenen certa urgència, o bé si el que es pretén és que el projecte sigui més robust a llarg terme, que és el més recomanable. Paral·lelament, també podem fer que les pàgines i botigues online dels nostres usuaris assoleixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, i que alhora es posicioni el projecte de manera més genèrica per una gran quantitat de conceptes clau i també treballar per assolir totes les fites que permet assolir el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a el Pont de Vilomara i Rocafort:

Registrar dominis a el Pont de Vilomara i Rocafort:

Servei de registre de dominis amb panell de control per fer els registres i administrar els dominis amb total llibertat. ​ En cas de trobar-se qualsevol incidència pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. ​ D’altra banda, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a el Pont de Vilomara i Rocafort:

Com a complement als serveis que es detallen en aquest apartat. A ServeisTic podem oferir plans d’allotjament per un gran ventall de necessitats, que igualment permeten una administració completa dels serveis. tots els hostings inclouen un valor afegit que els fa molt especials, aquest valor afegit rau en fer les adaptacions necessàries al seu servei de hosting per fer-lo més compatible a la programació del seu projecte web o botiga virtual per optimitzar-la per cercadors. Aquesta adaptació dels hostings, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, a més de compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a el Pont de Vilomara i Rocafort:

Si l’usuari necessita hosting per diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé de diverses. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a el Pont de Vilomara i Rocafort:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, així es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, aquest tipus de pràctiques en el millor de casos es limiten a enviar spam utilitzant la pàgina web que han aconseguit controlar, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a el Pont de Vilomara i Rocafort:

L’any 2005 vam començar a posicionar pàgines a Google. De manera que, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


× +info?